ชื่อเรื่อง : ประชาสํมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2567
รายละเอียด : ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย ประจำปี 2567 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ผู้เสียภาษีคือ เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือผู้ครอบครอง หรือทำประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ - แจ้งรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในเดือน มกราคม 2567 - ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2567 - แจ้งประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี ภายในเดือน เมษายน 2567 - ชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมิน ภายในเดือน มิถุนายน 2567 - ผ่อนชำระภาษี เดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2567 เบี้ยปรับ : ร้อยละ 10 ของค่าภาษี ชำระก่อนออกหนังสือเตือน ร้อยละ 20 ของค่าภาษี ชำระภายในกำหนดไว้ในหนังสือแจ้งเตือน ร้อยละ 40 ของค่าภาษี ชำระภาษีเกินวันที่กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งเตือน เงินเพิ่ม : ร้อยละ 1 ของค่าภาษี ต่อเดือนที่ค้างชำระ ภาษีป้าย ผู้เสียภาษีป้ายคือ เจ้าของ หรือผู้ครอบครองป้าย - ยื่นแบบแสดงรายการ เดือนมกราคม-มีนาคม 2567 - ระยะเวลาการชำระภาษี ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแจ้งประเมิน - ไม่ยื่นแบบตามเวลาที่กำหนด : เงินเพิ่ม ร้อยละ 10 ของค่าภาษี - ไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด : เสียเงินเพิ่ม ร้อยละ 2ต่อเดือนของค่าภาษี - กรณีติดป้ายใหม่ ให้ยื่นแบบและชำระภาษี ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ติดป้าย
ชื่อไฟล์ : IjI7hXZTue41758.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้